Terapie

Odborníci se shodují v tom, že nejúčinnější je komplexní přístup - pro děti úprava výchovných (a vyučovacích) metod, pro dospělé úprava životního a pracovního prostředí, používání pomůcek (diáře apod.), pravidelná životospráva, svépomocné aktivity, ev. psychoterapie a medikace. Čím bude péče komplexnější, tím může být úspěšnější. Míra obtíží je u každého člověka jiná, každý má individuální potřeby, tomu by měl být přizpůsoben i stupeň péče.

Honza (34): Léčím se už rok a půl na psychiatrii, beru léky... Víc než rok taky dělám relaxace. Uklidnil jsem se, nejsem tak urputnej, jsem daleko míň ADHD, než jsem byl před rokem, nechávám věci víc volně plynout, běžný věci pro mě nejsou tak stresující jako dřív.

FARMAKOTERAPIE

V některých lehčích případech ADHD či ADD nebývá medikace nutná, postačí nefarmakologické intervence. Mertin11 však upozorňuje, že tak jako v USA bývá Ritalin (lék používaný k léčbě ADHD/ADD - viz dále) nadužíván, u nás často není medikace ze strachu z vedlejších účinků dopřána ani jedincům, kteří se bez ní neobejdou. Někteří pacienti mají také nepříjemný pocit z toho, že by podváděli, švindlovali, užívali jakýsi doping, kdyby užívali léky pomáhající jim lépe se soustředit.

V České republice je možno předepsat na zmírnění symptomů ADHD/ADD několik preparátů - jedná se buď o stimaluncia Ritalin a Concerta (u obou je účinnou látkou metylfenidát - v případě Concerty postupně uvolňovaný v průběhu dne), nebo noradrenergní přípravek Strattera (účinná látka atomoxetin). Vhodný lék a jeho dávky určí psychiatr na základě diagnózy. Lékem první volby jsou obě účinné látky, schválené pro použití u dětí, pro dospělé je v ČR schválen pouze atomoxetin, není však zatím hrazen ze zdravotního pojištění. Léčba metylfenidátem by měla být zahájena krátkodobě působícím přípravkem.

Užívat stimulancia v případě hyperaktivity se může zdát paradoxní - nač stimulovat jedince, jehož potíží je neklid a nadměrná aktivita - musíme si však uvědomit, že ADHD/ADD neznamená nadbytek aktivity, ale neschopnost odpočinku, selekce podnětů a sníženou schopnost soustředění. Hyperaktivita je tedy často vyvolána únavou. Stimulancia pomohou v CNS upravit dopaminergní a noradrenergní přenos informace, čímž se zvýší schopnost soustředění a pacient se i uklidní. Je-li však ADHD/ADD spojena i s tiky, příp. dalšími diagnózami (Tourretův syndrom, vysoká anxieta, agresivita, poruchy autistického spektra, schizofrenie, závislost apod.), je vhodnějším preparátem Strattera.

Ritalin má rychlý nástup účinku, avšak krátkou dobu působení, je tedy třeba užívat ho během dne několikrát. Tento problém může odpadnout uvedením Concerty na český trh, neboť Concerta má stejnou účinnou látku, ovšem postupně uvolňovanou a podává se jednou denně. Také Strattera se užívá pouze jedenkrát za den. Roli ovšem hraje také finanční stránka problému - Strattera i Concerta jsou podstatně dražší než Ritalin. Nesmíme zapomenout ani na to, že každému člověku vyhovuje jiný preparát. O vhodné medikaci tak musí vždy rozhodnout lékař-psychiatr s pomocí pacienta samotného (nebo jeho zákonného zástupce v případě dětí do 18 let).

Často se diskutuje otázka vlivu předepisovaných stimulancií na vznik závislostí. Výzkumy však ukazují, že jedinci s ADHD/ADD léčení stimulancii naopak sahají k užívání nelegálních návykových látek mnohem méně často než nemedikovaní, navíc bývají v dětství i dospělosti úspěšnější a spokojenější.

Medikace pomůže zmírnění příznaků, je však třeba mít reálná očekávání - neexistuje žádná zázračná pilulka, která by zcela změnila váš život, žádný lék ADHD/ADD nevyléčí. Pouze zmírní či odstraní některé příznaky, např. upraví kvalitu pozornosti. Je třeba pracovat i terapeuticky (viz dále) a naučit se pozornost využívat, osvojit si organizační a studijní dovednosti, případně pracovat s psychickými obtížemi vzniklými na podkladě ADHD/ADD. Užívání léků také klade velké nároky na disciplínu pacienta, což pro lidi s ADHD/ADD může představovat značný problém.

PSYCHOTERAPIE ADHD/ADD

Jako nejefektivnější se v léčbě ADHD/ADD ukazuje kombinovaná intervence (psychoterapie, medikace, úprava životního stylu a prostředí). Ke zlepšení potíží ADHD/ADD se z psychoterapeutických směrů hodí nejlépe KBT (kognitivně behaviorální terapie), která používá nácvik vhodných vzorců chování. Ukazuje se také, že je dobré pracovat spíše skupinově.

Kognitivně behaviorální terapie

Kognitivně behaviorální terapie (KBT) je psychoterapeutický směr, v němž terapeut prostřednictvím rozhovoru pomáhá klientovi, aby si uvědomil svůj způsob zkresleného myšlení a dysfunkčního jednání. Bývá poměrně krátkodobá, zaměřuje se především na přítomnost a na konkrétní problémy, na to, co je pozorovatelné a vědomé, stanovuje si funkční cíle. Směřuje k soběstačnosti klienta, který procvičováním získává dovednosti, zvládá situace a zvyšuje si pocit vlastní kompetence. Podmínkou je otevřená aktivní spolupráce terapeutaa klienta.15 Pro klienty s ADHD/ADD se doporučuje KBT jako nejvhodnější psychoterapeutický směr, každému ovšem vyhovuje něco jiného a pomáhá-li vám psychoterapeut jiného směru, rozhodně ho neměňte.

PODPŮRNÉ METODY

Koučing

Koučing je poradenská metoda využívající vnitřní zdroje klienta - kouč, trenér, nedává rady ani doporučení, ale podporuje klienta při nalézání optimálních postupů, strategií, plánů a řešení. Jde o proces kontinuální podpory klienta při stanovování a dosahování jeho vlastních profesních i osobních cílů. Profesionální koučing je relativně finančně náročný.

Kognitivní trénink

Kognitivní trénink posiluje a procvičuje kognitivní funkce, k nimž patří všechny myšlenkové procesy, které nám umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se a přizpůsobovat se neustále se měnícím podmínkám prostředí. Je to například paměť, koncentrace, pozornost, řečové funkce, rychlost myšlení a porozumění informacím. Dále sem zahrnujeme exekutivní funkce - schopnost řešit problémy, plánovat, organizovat, náhled a úsudek. Jednotlivé kognitivní funkce jsou umístěny v různých částech mozku. Při diagnóze ADHD/ADD bývají právě kognitivní a exekutivní funkce narušeny, proto tento způsob práce může lidem s ADHD/ADD výrazně pomoci. Kognitivní trénink lze provádět prostřednictvím počítačových programů i metodou tužka-papír. Doporučuje se, alespoň zpočátku, odborné vedení.

EEG biofeedback

EEG biofeedback je metoda sebeučení mozku na základě biologické zpětné vazby. Jedná se o terapii, kdy se klient za pomoci přístroje učí ovládat, vylaďovat své mozkové vlny. Terapie bývá pro klienty zajímavá, zábavná, aby však byla účinná, je třeba pravidelně absolvovat několik desítek sezení (v případě ADHD/ADD se doporučuje 40 sezení ve frekvenci nejlépe 2-3x týdně). Tuto formu terapie si hradí klient sám, jedno sezení stojí v Praze cca 400-600,- Kč. Existují výzkumy potvrzující efektivitu EEG biofeedbacku na projevy ADHD/ADD, některé odborné práce však tento vliv pokládají za neprokázaný.

Relaxace

Relaxace je stav, při němž dochází k hlubokému uvolnění a odplavení stresu, odbourání fyzického i psychického napětí. Jednou z potíží, kterou ADHD/ADD přináší, je neschopnost efektivně odpočívat. Relaxace je tedy výborným prostředkem k odpočinku a regeneraci. K nejrozšířenějším metodám relaxace patří poslech relaxační hudby, dechová cvičení, kresba mandal, Jacobsonova progresivní relaxace či autogenní trénink. V případě ADHD/ADD se osvědčuje spíše řízená relaxace.

Další články

 • Co je ADHD/ADD? +

  ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, tedy porucha pozornosti s hyperaktivitou) je dědičný neurovývojový syndrom daný narušeným fungováním v těch oblastí mozku, které souvisejí s plánováním, předvídáním, zaměřením a udržením pozornosti a sebeovládáním.

  Read More
 • Co můžete udělat sami? +

  Z knihy Poruchy pozornosti v dětství i dospělosti od E. M. Hallowella a J. J. Rateye jsme vybrali některá doporučení, co pro sebe v boji s příznaky s ADHD/ADD můžete udělat vy sami.

  Read More
 • Diagnostika +

  Stanovení diagnózy ADHD/ADD není nikterak jednoduché, neboť příznaky ADHD/ADD se často mísí s dalšími psychickými i fyzickými obtížemi, emočními příznaky a problémy v životě jedince, které mohou vznikat na základě dlouhodobého boje s příznaky ADHD/ADD a zvyšujícími se nároky dospělého

  Read More
 • Terapie +

  Odborníci se shodují v tom, že nejúčinnější je komplexní přístup - pro děti úprava výchovných (a vyučovacích) metod, pro dospělé úprava životního a pracovního prostředí, používání pomůcek (diáře apod.), pravidelná životospráva, svépomocné aktivity, ev. psychoterapie a medikace. Čím bude péče komplexnější,

  Read More
 • 1

Co nabízíme

 • Vstupní vyšetření a program

Grantový projekt skončil 30.9. 2020, jeho kapacita byla plně obsazena. Po skončení projektu dále poskytujeme placené služby. Pro bližší informace nás kontaktujte na nepozorni@gmail.com.

Vyšetření na přítomnost ADHD v dospělosti poskytuje klinický psycholog, zpravidla trvá 3-4 hodiny. V případě komorbidních psychiatrických onemocnění či potřeby farmakoterapie je nutné i psychiatrické vyšetření.

Cílené psychologické vyšetření a návazné služby pro dospělé s ADHD (dle individuálních potřeb klienta se jedná o skupinová setkání, kognitivní trénink, profesní a studijní poradenství, EEG biofeedback), nabízíme v rámci projektu "Komplexní program pro dospělé s ADHD", který je spolufinancován Evropskou unií (Evroský sociální fond - Operační program Zaměstnanost). Realizátorem je E-clinic, z.ú. Pro klienty jsou v rámci projektu služby zdarma. Klient absolvuje 40 hodin podpory.